CENNÍK KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB BOZP / OPP/ PZP

26 / osoba

                  Oboznamovanie BOZP

Oboznamovanie BOZP

niesme platci DPH

 • Oboznamovanie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Preskúšanie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Školenie ochrany pred požiarmi (zamestnanci a vedúci zamestnanci)
15 / osoba
Oboznamovanie OPP

Oboznamovanie OPP

niesme platci DPH

 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok
15 / osoba
Zástupcovia zamestnancov

Zástupcovia zamestnancov

niesme platci DPH

 • Školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri prác

Poznámky :

 • Ceny aj podľa dohody a to najmä pri väčších počtoch zamestnancov.
 • V cene je započítaná príprava oboznamovania, príprava dokumentácie, preskúšanie, vyhodnotenie oboznamovania a náklady na spotrebný materiál .
 • Termíny oboznamovania sú podľa požiadavky zákazníka (možné aj víkendy)
 • Dopravné náklady :  0,50€ / kilometer
 • Jednotkové ceny neplatia pre zmluvných zákazníkov – pre týchto zákazníkov sú hore uvedené služby v cene platby (mesačne / ročne)

Zmluvné ceny

Poznámka : Ceny sú orientačné a odvíjajú sa najmä od miery rizika podnikateľskej činnosti zákazníka

 • Do 10 zamestnancov – od 50 € / mesačne
 • 10 – 50 zamestnancov – od 100 do 200 € / mesačne
 • 50 – 100 zamestnancov – od 200 do 300 € / mesačne
 • nad 100 zamestnancov: – cena podľa dohody

Cena zohľadňuje rizikovosť vykonávanej podnikateľskej činnosti zákazníka, špecifiká výroby a stav do uzavretia zmluvy

Jednorazové služby

 • Vykonanie komplexnej previerky stavu BOZP a OPP  : cena dohodou (podľa veľkosti firmy zákazníka)
 • Jeden pracovný deň činnosti pri vykonávaní previerky – činnosť u objednávateľa od 95 € /deň (7,5 hodiny) celková cena je závislá na miere rizika, rozsahu preverovaných oblastí a špecifických požiadaviek zákazníka + spracovanie správy o vykonanej previerke 25 až 55 € previerka vykonávaná formou vypĺňania previerkových zoznamov so spracovaním návrhov na zlepšenie stavu
 • Spracovanie dokumentácie BOZP a OPP cena podľa rozsahu práce,
 • Vyšetrenie pracovného úrazu, spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 90 € cena je závislá od zložitosti prípadu a rozsahu administratívnych prác potrebných pre vyšetrenie úrazu,
 • Spracovanie analýzy  nebezpečenstiev, ohrození a kvantifikácia rizika, návrh opatrení na zníženie rizika – cena podľa rozsahu práce,
 • Poradenstvo 13 až 20 €/ hodina práce, podľa rozsahu a zložitosti problematiky poradenstva

Ostatné služby

 • Vykonávanie služieb pracovnej zdravotnej služby (PZP) 
 • Vykonávanie kontrol a opráv hasiacich prístrojov, a hydrantov
 • Vykonávanie údržby, kontrol, prehliadok a opráv požiarnych uzáverov 
 • Zabezpečenie pravidelnej kontroly a údržby elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) 
 • Vykonávanie komplexného externého auditu BOZP a OPP vo vašej firme
 • V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ma neváhajte kontaktovať.