Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Ochrana pred požiarmi

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

V oblasti bezpečnosti práce vykonávam služby autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona č.124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

Rozsah služieb a činností : 

·         Zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika priamo u objednávateľa,

·         Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia 

·         Vypracovanie (aktualizácia) zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP

·         Posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov

·         Poradenstvo pri šetrení pracovných úrazov

·         Príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu

·         Zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu

·         Organizovanie oboznamovania (vedúcich) zamestnancov

·         Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku

OCHRANA PRED POŽIARMI

Na požiadanie zabezpečujem a vykonávam kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.


Rozsah činností v oblasti OPP :

·         Zabezpečenie výkonu požiarneho technika priamo u objednávateľa

·         Vypracovanie (aktualizácia) dokumentácie OPP v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. Z. O ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. Z. V znení neskorších predpisov.

·         Zabezpečenie a vykonanie povinného školenia o ochrane pred požiarmi

·         Zabezpečenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok všetkých objektov a priestorov objednávateľa

·         Zabezpečenie kontrol,  úplnosti, vhodnosti a účinnosti hasiacich prístrojov.

·         Zabezpečenie kontroly, úplnosti hydrantov

·         V súčinnosti s odberateľom dodávateľ zostaví protipožiarne hliadky z radov zamestnancov, prípadne iných osôb, na ktorých sa s odberateľom dohodne a stanoví rozsah práv a povinností týchto hliadok pri ich preventívnej činnosti a pre prípad zásahu

·         Zastupovať odberateľa po odbornej stránke pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru

·         Poskytovať požadované informácie a poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (od 01.12.2017 iba formou subdodávateľa) 

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba (PZS) je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Rozsah činností v oblasti  PZS :

–         hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,

–         posudzuje rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení, alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok,

–         navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

–         vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

–         podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

–         poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri

1.     Plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

2.     Ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

Zúčastňuje sa na:

–          vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov,

–          zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

–          organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Ďalšia činnosť PZS :

–         vypracovanie dokumentácie PZS

–         určenie obsahu lekárničiek

–         vykonávanie hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene

pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Uvedené služby vykonávam podľa zmluvy komplexne, alebo jednorázovo, podľa požiadaviek klienta.

 V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ma neváhajte kontaktovať. 

2 názory na “Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Ochrana pred požiarmi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *